ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

JA slide show

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 นักเรียนกลุ่ม A
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 นักเรียนกลุ่ม A เพื่อแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครู อาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ

st-Pageไหว้ครู กลุ่ม A-01

 

 

line-news

 

 1


02 facebook   03 youtube   10 instagram
สอบถามข้อมูล : 02-835-2575-6

กิจกรรม ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.3
สำนักกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจการเป็นผู้นำที่ดีและปฏิบัติกิจกรรมผ่านเกณฑ์มาตราฐาน  Core Competency ระดับที่ 3 

st-Page.jpg ค่ายปี 3-01

จัดอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

 

 

line-news

 

  mail-m-01

line2-news

plms-02-01

web time ptc-02

ประกาศผลการประกวด Idol Of Panyapiwat ( P-Idol ) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่ม A 
ทั้ง 19 คน จะได้รับการอบรมทั้งการแสดงออกต่อที่สาธารณะ การใช้ภาษา และฝึกการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีต่อไป เพื่อพร้อมจะเป็นตัวแทนของ PTC

st-Page The Idol กลุ่ม A-01

 

 

line-news

 

  02ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
 
จากคณะกรรมการตรวจคุณภาพภายนอก รอบที่ 2

  01 การประกันคุณภาพภายใน
 
arrowปีการศึกษา 2553 arrowปีการศึกษา 2554
 arrowปีการศึกษา 2555

03  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


line2-news

  " ฟอร์บส์ " ชู บมจ. ซีพี ออล์ล เป็นองค์กร    ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมอันดับ 8 ของโลก

Forbesฟอร์บส์-02-01