บมจ. ซีพี ออลล์ ร่วมกับ มูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนและการมีอาชีพ

PAT จัดงาน “หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 8” โชว์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมจากนวัตกรรุ่นเยาว์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สำนักกิจการนักเรียน จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ปวช.3 ปวส.2 ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหาร เชิญแจกันดอกไม้ ไปถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร