ปรัชญา
มุ่งสร้างและพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมในด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรม

วิสัยทัศน์
มุ่งมันในการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีลักษณะที่พึงประสงค์  ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมไทยสังคมโลก

พันธกิจ

  • ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านสติปัญญา  ร่างกายอารมณ์สังคม และคุณธรรม  จริยธรรม  ตรงตามลักษณะอันพึงประสงค์ของวิทยาลัยฯ  และสถานประกอบการ
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและเตรียมพร้อมนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  • ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะโดยผ่านกิจกรรม CSR
  • ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนสามารถปฎิบัติงานได้ตามลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร