เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 16.00 น. ณ อาคารซีพี  ทาวเวอร์ชั้น 11 บมจ. ซีพี ออลล์ จัดโครงการส่งมอบอุปกรณ์ ทรัพย์สิน จากการสะสาง เพื่อประโยชน์ ต่อการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยผู้บริหารระดับสูง ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ส่งมอบ และรับมอบ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา โดยมีคุณวิเชียร จึงวิโรจน์ ตัวแทนของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)เป็นผู้มอบ และคุณณรงค์ ภูมิศรีสอาด เป็นตัวแทน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับมอบ ในโครงการ 7ส สะสาง อุปกรณ์ ที่เป็นทรัพย์เพื่อการศึกษา