เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 60 ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์ นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธาน มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ให้กับ อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษางานการพัฒนาเยาวชนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และยาเสพติด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2556 ติดต่อกัน 3 สมัย โดยมี ดร.วิโรจน์ เจษฎาดิลก รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ณ ห้องประชุมสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

.