เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การตรวจประเมิน เพื่อขอรับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก  อาชีพพนักงานขาย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2,3 โดยมีคณะกรรมผู้เข้าตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้แก่ คุณพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์  คุณเบญจมาศ ปุยอ๊อก  คุณราชาวดี  อามาตย์มนตรี และคุณบุญฤทธิ์ แจ่มมณี นักวิชาการประเมินผล คณะผู้บริหารและตัวแทนครู เข้าร่วมรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ในครั้งนี้ด้วย