เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) บันทึกเทปรายการใต้ร่มพระบารมี ตอน " ปัญญาภิวัฒน์ ปลูกปัญญา สานต่อศาสตร์พระราชา " โดยมี คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้เป็นเครื่องกำหนดกฏเกณฑ์ โดยการใช้ประโยชน์จากพื้นที่น้อยแต่ได้คุ้มค่า ด้วยการน้อมนำทำกิจกรรมต่างๆ เช่นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ และการเพาะเมล็ดทานตะวัน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจากความตั้งใจของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์