เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทไดเน็ด (DynEd  International, Inc.) ผู้ผลิตและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อมัลติมีเดีย จากประเทศสหรัฐอเมริกา  นำโดย  Mr.Ciaran Lally กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไดเน็ด เอเซียแปซิฟิก และนายวิเชียร เนียมน้อม   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดยที่บริษัทไดเน็ด  DynEd  International, Inc. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการฝึกอบรมการใช้งานและบริการ   สื่อการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบมัลติมีเดีย   ที่สอดคล้องกับกรอบ  CEFR  เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูด  โดยเป้าหมายและระยะเวลาการเรียนอย่างชัดเจน  และมีระบบบริหาร   จัดการเรียนและรายงานผลการเรียนของนักเรียนแต่ละบุคคลพร้อมมอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ทางวิทยาลัยกำหนด ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความเห็นพ้องตกลงที่จะบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ    

Panyapiwat Technological College adopts DynEd Courseware

          BANGKOK, Thailand – (April 10, 2017) DynEd International, Inc. and Panyapiwat Technological College today signed a Memorandum of Understanding (MOU) concerning the integration of DynEd’s English language courses into the college’s curriculum. 
          The program will adopt DynEd’s Blended Learning model, which combines DynEd’s sophisticated courseware with outstanding classroom support from the College — Courseware + Teacher.  With fluency targets set in terms of CEFR levels (Council of Europe Framework of Reference for Languages), the goal of this important collaboration is to have all Panyapiwat students graduate with the high-level listening and speaking skills in English that will help guarantee their future success, no matter what their chosen professions and careers.
          DynEd, a US company based in Silicon Valley in California, is the world’s leading provider of English language learning multimedia courseware and teacher support solutions.  Mr. Ciaran Lally, President of DynEd Asia Pacific, represented DynEd at the signing ceremony.   His counterpart was Mr. Wichain Neamnorm, Director of Panyapiwat Technological College, who also hosted Mr. Lally and his team on a highly appreciated visit to a DynEd classroom in the College.