เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผอ.กองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ นำนางลุยซ่า มาเซโร ผู้แทนหน่วยงาน TAFE ด้านการเรียนการสอนสายวิชาชีพที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา รวมถึงแสวงหาความร่วมมือระหว่าง TAFE และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ต่อไป 

โอกาสนี้คณะผู้เยี่ยมชมได้ระบบการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพทั้งในห้องเรียนและผ่านระบบทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ครั้งนี้ ทั้ง2ฝ่ายมีการศึกษาระบบการจัดหลักสูตรวิชาชีพระหว่างกัน เช่น การให้ทุนการศึกษา , การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง Thailand 4.0 ทางการศึกษา และเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย