เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2560 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในความร่วมมือ (รูปแบบทวิภาคี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 41 สถานศึกษา จำนวน 1,620 ทุน ทุนละ 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,440,000 บาท ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคารสพฐ. 4 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด  รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์  และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์   ตัวแทนจาก   บมจ. ซีพี  ออลล์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานนี้ได้รับความสนใจจากนักข่าวหลากหลายแขนงทุนการศึกษานี้ เป็นทุนฯตามโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 41 สถานศึกษา โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับทุนการศึกษาตลอด 3 ปี และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาธุรกิจค้าปลีกอีกด้วย