เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 60 ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด  รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์  และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มอบอุปกรณ์การเรียน Computer Note Book จำนวน 5 เครื่อง ให้กับ กองบริการ ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดน โดยมี พันเอก ปานเทพ กวินฉัตร์ หัวหน้ากองบริการศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดน เป็นผู้รับมอบ