เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2560  สำนักความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมสัมมนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในความร่วมมือ จากสังกัด สอศ.(กลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน) สังกัด สพฐ. และสังกัด กศน. รวม 120 สถานศึกษา จำนวน 190 ท่าน ณ ห้อง Grand Balloon ชั้น 5 โรงแรมเบส เวสเทรินพลัสแวนด้าแกรนด์ อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี โดยมีคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ประธานเปิด โครงการกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาในความร่วมมือ จัดขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง การศึกษาในระบบทวิภาคีเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายให้ระบบทวิภาคีสามารถสร้างครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะต้องการสร้างครูให้เป็นครูอาชีพ ไม่ใช่เป็นแต่อาชีพครู รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

              ทางด้าน ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยสำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวเสริมว่า การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งหวังให้ครูต้นแบบได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อีกด้วย