เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียน กลุ่ม A โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยอาจารย์และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ พิธีการเริ่มโดยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพิธีเจิมหนังสือและอุปกรณ์การเรียนตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู และคำปฏิญาณตน พร้อมด้วยนักเรียน ปวช.1-3 นำพานขึ้นไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครู อาจารย์ อย่างจริงใจว่าท่านเป็นผู้ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการ ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุ ปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจนอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูทั้ง 3 ระดับชั้น และ “รางวัลครูดีที่ฉันรัก” เป็นรางวัลที่ได้รับการ Vote จากนักเรียนทุกระดับชั้นของกลุ่ม A โดยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลคือ อ.สุจิต  พึ่งอาศัย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติ

พร้อมกันนี้ยังมี พีธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ให้กับครูอาจารย์ ในการปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี จำนวน 4 ท่าน โดยมี อ.อภิรดี สังขพันธุ์ ,อ.หนูแพรว วัชโศก, อ.ณภาภัช กลิ่นเกษร ,อ.กุลธิดา มีสัตย์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครูผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความเรียบร้อย เป็นผู้มีความประพฤติดีมีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ซึ่งมีส่วนช่วยให้งานด้านการเรียนการสอนโดยรวมมีผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี