PAT ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ ลดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เพิ่มโอกาสรอดชีวิต ป้องกันและลดการสูญเสียของผู้ป่วยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน          โดยคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ สำนักประสานรัฐกิจ และคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จัดฝึกอบรมความรู้ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) โดยมีนักเรียน นักศึกษา พนักงานและบุคลากร ในกลุ่ม ซีพี ออลล์ รวมถึงประชาชนผู้สนใจ เข้ารับการอบรม โดยทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มอบเครื่องฝึกสอนการกระตุกหัวใจ(AED) จำนวน 4 เครื่อง แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์(PAT) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป