วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยแผนกชุมชนสัมพันธ์ สำนักกิจการนักเรียน ร่วมกับ สำนักบริหารโครงการพิเศษเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดอบรม “การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR” เพื่อเสริมสร้างมาตราฐานความปลอดภัย  ในการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้เยาวชนมี จิตอาสา มีความรู้ มีทักษะที่ถูกต้อง   ในการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน โดยมี ดร.วิโรจน์  เจษฎาดิลก ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน ในครั้งนี้ มีบุคลากร ครูอาจารย์ และตัวแทนนักเรียนระดับ ปวช.1-3 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์