เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี" ประจำปี 2560 และประกาศนียบัตรเกียรติยศ"สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน" ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(ส่วนแยกตลิ่งชัน) กทม. ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธาน มอบรางวัล โดยมี ดร.วิโรจน์ เจษฎาดิลก ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ภายในงานได้มีบูธกิจกรรม สำนักสื่อสารองค์กรร่วมออกบูธ และให้ความรู้ด้านความปลอดภัย