เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี" ประจำปี 2560 และประกาศนียบัตรเกียรติยศ "สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน" ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(ส่วนแยกตลิ่งชัน) กทม. ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานมอบรางวัล โดยมีศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ลำปาง ,โคราช ,อุดรธานี และขอนแก่น จำนวน 4 ศูนย์การเรียน รับโล่รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี"ประจำปี2560 (สำหรับปีที่1) โดยมีนายวัฒนะ เผือกเสริฐ  ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ร่วมแสดงความยินดี