เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นำโดยคุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 804 คน ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่ของแต่ละศูนย์การเรียนฯ ในวันพุธที่ 25 ต.ค. 60 และวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 60 ตั้งแต่แวลา 08.00 น. - 16.00 น. และจะปฏบัติหน้าที่ใน 4 ประเภทงาน ดังต่อไปนี้ งานดอกไม้จันทร์ ,งานประชาสัมพันธ์ ,งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ,งานแพทย์