เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ปัญญาภิวัฒน์ เกมส์ ครั้งที่ 13 (รอบที่ 1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักความมีน้ำใจนักกีฬา ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างสุขภาพที่ดี พัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ โดยมี อ.วิเชียร เนียมน้อม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล และอ.ปิยาพร ฉลภิญโญ  ผู้ชำนาญการ บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนในครั้งนี้อีกด้วย