เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งนี้ โดยมีครูที่ได้รับรางวัล ดีเยี่ยม จำนวน 1 คน รางวัลดีมาก จำนวน 15 คน รางวัลดี จำนวน 24 คน รางวัลผ่าน จำนวน 10 คน