เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day & Kick off 5S Award 2018 โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริม ในเรื่องของการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวิทยาลัยฯ และชุมชนใกล้เคียงตามนโยบายการดำเนินกิจกรรม 7ส โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียน โดยร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาด เก็บขยะและกวาดถนน ภายในวัดบัวขวัญและชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งยังมีการมอบรางวัล Best Of Zone พื้นที่ดีเด่น 7 ส

.