ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายวัฒนะ เผือกเสริฐ รองผู้จัดการทั่วไปบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงโครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการฯ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ทุน เข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษา แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนผลิตแรงงานที่มีความรู้ มีทักษะที่พร้อมใช้งานได้และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ 100% โดยมีผู้นำชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง และสื่อมวลชนในจังหวัดลำปาง กว่า 80 คน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง