เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาอุตสาหกรรม ได้นำนักเรียนระดับชั้น ปวช. ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากวิทยาลัยของรัฐและเอกชน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาติดตั้งไฟฟ้า และสาขาเครื่องปรับอากาศ ผลการแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี   ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไปทั้ง 2 สาขาวิชา ที่จังหวัดฉะเชิงเทราในระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม 2561