เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 61 ความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ของวงการการศึกษา ระหว่างสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย  บมจ. ซีพี ออลล์  โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์  และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา โดยโรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ขยายหลักสูตรใหม่ ธุรกิจค้าปลีก สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการและการฝึกอาชีพ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ผู้นำด้านการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในรูปแบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมใหญ่  สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา 

 

          โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์  ภายใต้การบริหารงานของสมาคมแต้จิ่วแห่งประเทศไทย  เป็นโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาที่เน้นให้การศึกษาแก่เยาวชนไทย  ให้มีความรู้  และทักษะเพิ่มเติมในด้านภาษาต่างประเทศที่สำคัญเช่น  ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน  เพื่อประโยชน์กับเยาวชนไทย  ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  หรือเพื่อการประกอบอาชีพธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องอาศัยภาษาต่างประเทศเป็นข้อได้เปรียบ  ด้วยเจตจำนงค์เช่นเดียวกันกับ  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บมจ.ซีพี ออลล์  ที่ให้โอกาสกับเยาวชนไทยในการเรียนรู้วิชาการทางด้านธุรกิจค้าปลีก  ในระดับ ปวช.  และปวส.  จึงได้เห็นตรงกันในการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษา  โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  จะร่วมพัฒนาหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก  ในระดับชั้น ม.4 – ม.6 และร่วมทำการสอน  พร้อมกับการฝึกอาชีพที่ร้านอิ่มสะดวกเซเว่นอีเลฟเว่น  ให้กับโรงเรียนโกศลภัทรวิทย์  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 นี้เป็นต้นไป  โดยการเรียนในหลักสูตรดังกล่าวนี้จะเป็นไปในรูปแบบทวิภาคี  นักเรียนจะเรียนภาคทฤษฎี  สลับกับการฝึกอาชีพ  เป็นระยะเวลา 3 ปี  จนสำเร็จการศึกษา  นักเรียนจะมีรายได้ในระหว่างการฝึกอาชีพ  และได้รับการรับประกันการมีงานทำ 100%  จาก บมจ.ซีพี ออลล์  เมื่อสำเร็จการศึกษา  และโอกาสพิเศษสุดในการเป็นเจ้าของร้านอิ่มสะดวกเซเว่นอีเลฟเว่น