เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีงานวันครู ซึ่งคุรุสภาจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ที่หอประชุมคุรุสภา ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ โดยนายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันครูปีนี้ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติให้กับ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล โดยคุรุสภาเห็นว่า เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรภาคธุรกิจสู่มืออาชีพ เพื่อสร้างผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการค้าปลีกแบบร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษ ถือเป็นการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในประเทศไทยให้เกิดการยอมรับ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีทางเลือก จนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ “Excellent Model “ สาขาธุรกิจค้าปลีก จากผลงานที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติคุรุสภาจึงขอประกาศเกียรติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นนิติบุคคล ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา