เมื่อเร็วนี้ๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนนทบุรี ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2560  ขึ้น ณ อาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 5 โดยมี ดร. กิตติ รัตนราษี เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง ร่วมกับวิทยากรจากทีมประสานรัฐกิจ และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจาก  บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นผู้อบรมให้ความรู้และทำการรับรองในการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ วัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่อซักซ้อมการอพยพหนีไฟ ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนได้รู้จักวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย