เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 61 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ พร้อมตัวแทนครู จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา  เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานด้านความปลอดภัย ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ต่อไป