เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 นายวิชัย จันทร์จริยากุล  รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพีออลล์   มอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเซเว่น ให้กับนายธีรเมธ สัมพันธสิทธิ์ และนายอรรถพล ชนะมาร นักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 ผู้ริเริ่มเมนูอักษรเบรลล์ ในร้าน 7-11 สำหรับผู้พิการทางสายตา เจ้าของรางวัลชนะเลิศโครงงานหน่อนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อนำไปขยายผลในร้าน 7-11 ทั่วประเทศต่อไป