เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 PAT จัดงานหน่อนวัตรกรรม ครั้งที่ 7 และนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบโล่งานหน่อนวัตกรรม ให้กับคุณแสงชัย พงศ์ศิริถาวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ และนางปรีดา ดีโยธา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาร่วมเปิดงาน โดย ดร.กิตติ  รัตนราษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดงาน "หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 7 และนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นนโยบายที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานของเยาวชนไทยเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป โดยภายในงานมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ นายอรรถพล ชนะมาร และ นายธีรเมธ สัมพันธสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ชั้น ปวส. 1 เจ้าของผลงาน “เมนูอักษรเบรลล์" เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทางสายตา เป็นที่ชื่นชมของชาว PAT และซีพี ออลล์ 

         โครงการ หน่อนวัตกรรม เป็นการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมของนักศึกษา ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยเครือข่ายในความร่วมมือ นำเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดจากการเรียนรู้ควบคู่กับการปฎิบัติงาน โดยจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อยกระดับจากวิทยาลัยสู่เวทีระดับประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากซีพี ออลล์ มีผลงานเข้าประกวดจำนวน 100 กว่าผลงาน จากทั่วประเทศ ซึ่งมีทีมที่ชนะการประกวดดังนี้

1 ชื่อผลงาน  อุปกรณ์กั้นน้าแข็ง 2 in 1 เกียรติบัตรเหรีญทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สาขาธุรกิจค้าปลีก
2 ชื่อผลงาน  ปลั๊กรีโมทคอนโทรล  เกียรติบัตรเหรีญทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
3 ชื่อผลงาน  ถังขยะประกอบ  เกียรติบัตรเหรีญทอง โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
4 ชื่อผลงาน  ไม้มหัศจรรย์ 2 in 1  เกียรติบัตรเหรีญทอง  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ อุดรธานี