เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561 ดร.วิโรจน์ เจษฎาดิลก ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจำนวน 50,000 บาท จากกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ ให้กับครอบครัว นางสาวอรรถวรรณ  เทียมตรี ปวช.2/1 ซึ่งประสบอุบัติเหตุ ทางรถจักรยานยนต์ขณะเดินทางกลับบ้านและได้รับบาดเจ็บ โดยได้มอบเงินให้กับคุณแม่พัสวี ทองนุ่ม เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับนักเรียนต่อไป