เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธาน และมอบนโยบายการดำเนินงานตามกรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ด้านการศึกษา ( EdPEx ) และ สัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำระบบงาน และกระบวนการที่เป็นเลิศ โดยมีคุณวิดาพร  ตันติวัฒนกูล  ผู้จัดการทั่วไปด้านองค์กรคุณภาพ บริษัทในกลุ่มฯ  ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะผู้บริหารครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์