เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 , ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) , สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี , แรงงานจังหวัดนนทบุรี ,อาชีวศึกษานนทบุรี เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการค้าปลีกและช่างไฟฟ้า โดยนายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า การรับรองมาตรฐานวิชาชีพนี้เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาในภาคอาชีวศึกษาที่ทำให้เยาวชนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติได้จริง เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในลักษณะเรียนรู้จริง ทำได้จริง อันเป็นการตอบสนองนโยบายการศึกษา 4.0 ของรัฐบาลได้อย่างแท้จริง ส่วน น.ส.จุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวด้วยว่า การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเป็นการประกันคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคนของประเทศให้มีคุณภาพ และทำให้เยาวชนไทยมีมาตรฐานวิชาชีพเข้าไปแข่งขันกับประเทศต่างๆในระดับอาเซียนได้ด้วย