เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่9 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล " ต้นธรรม " แก่บุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโดยมูลนิธิจิตตโสภณภาวนา โดยมี ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้ารับรางวัลสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้วย