เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 61 ที่ค่ายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้นำนักเรียนใหม่เข้าค่ายปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูร่วมในพิธี นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวอบรมแนะนำนักเรียนใหม่ว่า การเปลี่ยนสถานที่ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตการเรียนอีกครั้งหนึ่ง เป็นการเปลี่ยนชีวิตการเรียนจากโรงเรียนเดิมมาสู่สถานที่ศึกษาแห่งใหม่ ได้มีโอกาสพบเพื่อนใหม่และครูคนใหม่ จึงขอให้นักเรียนทุกคนรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมใหม่ๆได้ โดยเฉพาะการเรียนในสาขาวิชาระบบทวิภาคี ที่มุ่งสอนให้นักเรียนมีความรู้แบบ Work Base Learning คือการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริงจากประสบการณ์จริงทุกขั้นตอน สิ่งสำคัญที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์(PAT) สอนนักเรียนคือให้นักเรียนเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้ทางทฤษฎีในแต่ละวิชา และมีทักษะปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ มีความมั่นคงต่อตัวเองและครอบครัว รวมถึงการเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติอีกด้วย.