บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (ภายใต้โครงการ Student Care กลุ่ม 2) จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูครู ซีพี ออลล์ โดยคุณปิยวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม  Auditorium  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลจำนวน 4 ท่าน จาก 2 ประเภทดังนี้  1. รางวัลประเภทครูผู้สอน  อาจารย์นพพล  เสียงก้อง  และอาจารย์ภรณืพิชชา ธรรมมา  2. รางวัลประเภทครูพี่เลี้ยง/ครูนิเทศ  อาจารย์วิรุฬห์  ทำทอง  และอาจารย์ทัศนี  ผิวขาว