ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์(PAT) นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้กล่าวอบรมและย้ำเตือนต่อนักเรียน,นักศึกษาถึงพิษภัยของการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกในขณะนี้ โดยขอให้นักเรียน,นักศึกษาชมการแข่งขันให้เป็นการกีฬาเพื่อสร้างทักษะความสามารถของตนเอง รู้จักวิธีการเล่นกีฬาเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน รวมถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาที่รู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย ซึ่งการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเองและครอบครัว ปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาอาชญากรรม,ปัญหากู้หนี้ยืมสิน จึงขอให้นักเรียน,นักศึกษาหลีกเลี่ยงต่อการพนันอย่างเด็ดขาด

ทางด้านนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับมอบใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่าวิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องนี้อย่างอย่างจริงจัง โดยขอความร่วมมือกับพ่อแม่,ผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับการพนันต่างๆ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองเด็กปี 2546 ห้ามเด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ซึ่งหากมีเด็กอายุต่ำกว่า 15ปีเล่นการพนันแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีกับผู้ปกครองของเด็กด้วย โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3เดือน ปรับไม่เกิน 30,0 00บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอให้นักเรียน,นักศึกษา และพ่อแม่,ผู้ปกครอง ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการพนันใดๆโดยเด็ดขาด ..