พิมพ์

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู " ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย " ประจำปีการศึกษา 2561  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยอาจารย์ และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ พิธีการเริ่มโดยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพิธีเจิมหนังสือและอุปกรณ์การเรียนตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู และคำปฏิญาณตนพร้อมด้วยนักเรียน ปวช.1-3 นำพานขึ้นไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครู อาจารย์ อย่างจริงใจว่าท่านเป็นผู้ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการ ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุ ปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจนอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูทั้ง 3 ระดับชั้น และอ.ปิยาพร ฉลภิญโญ  ผู้ชำนาญการหน่วยงานพิเศษ 1 บริหารส่วนกลาง CP All   เป็นผู้มอบรางวัล "การจัดการเรียนการสอนยอดเยี่ยม" โดยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลคือ คุณครูนพพล เสียงก้อง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติ