วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์(PAT) กลุ่มซีพีออลล์ อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กับคุณวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ To Be Number One สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่นักเรียน,นักศึกษา โดยเทศบาลนครนนทบุรีใ้ห้การสนับสนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในสังคมยังมีมากในหลายชุมชน เยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก วิทยาลัยฯปัญญาภิวัฒน์จึงให้ความรู้ความเข้าใจต่อนักเรียน ไม่ให้หลงผิดหรือเข้าไปสู่กระบวนของยาเสพติด การอบรมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้ให้ความรู้ในเรื่องของการรู้เท่าทันเพื่อห่างไกลยาเสพติด , ทักษะการจัดการกับสถานการณ์เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด