ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีรับ-มอบทุนการศึกษาประจำปี2561 จากนางปิยาพร ฉลภิญโญ ผู้แทน บมจ. ซีพี ออลล์ และนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีผู้แทนหน่วยด้านการศึกษาใน จ.นนทบุรีร่วมในพิธี นางปิยาพร ฉลภิญโญ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและสถานศึกษาในความร่วมมือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ จ.นนทบุรี ในปีการศึกษา2561 ระดับ ปวช.และ ปวส.จำนวน 342ทุน เป็นมูลค่า 40,802,000 บาท และในปีการศึกษา 2562 ได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นทุนการศึกษาอีก จำนวน 711ทุน มูลค่า 93,141,000 บาท 

          ทุนการศึกษาเหล่านี้สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น จนสามารถจบการศึกษาและมีงานทำ ทางด้านนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวสนับสนุนการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและสถานศึกษา ถือว่าเป็นการช่วยเหลือภาครัฐได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาสายอาชีวะในปัจจุบันที่มุ่งสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ นักเรียน นักศึกษาได้อย่างแท้จริง จึงควรสนับสนุนการสร้างเด็กสายอาชีวศึกษาตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งไปสู่ตลาดอาชีพให้ได้ผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ อาจารย์ปิยาพร ฉลภิญโญ ผู้ชำนาญการหน่วยงานพิเศษ 1 บริหารส่วนกลาง CP All และที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมบริจาคเงินให้กองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 100,000 บาท ภายในงานยังมีกิจกรรม ประกวดร้องเพลง และการประมูลสินค้าเพื่อเข้ากองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก