3 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายกิตติธัช ออไอศูรย์ และ Mr.Cho Hong Yong นักศึกษาปริญญาเอก Major of Vocational Education and Workforce Development, Department of Agricultural and Vocational Education, College of Agricultural and Life Science, Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศไทยในรูปแบบทวิภาคี ร้านสะดวกซื้อ และการจัดการสอนด้วยรูปแบบ Conference โดยมี ดร.ธเรศน์ ธนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัย นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และทีมงานในการร่วมต้อนรับ ในการนี้ขอขอบคุณ นายศิริชัย อึ้งใจธรรม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมงานในการอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมห้อง Conference