เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 61 คุณสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) มอบถังน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 1100 ลิตร 
ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยอ.ปิยาพร ฉลภิญโญ ผู้ชำนาญการด้านการศึกษา เป็นผู้แทนในการมอบ ให้กับ นายวิเชียร เนียมน้อม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์