กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา” และโครงการ “มอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561” เพื่อให้สถานศึกษาทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 61

            โดยปีนี้มีสถานศึกษา ภายใต้การบริหารงานของ ซีพี ออลล์ ได้รับทั้งหมด 7 รางวัล ดังนี้ ประเภทเกียรติบัตรดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์(PAT) โดยคุณวิเชียร เนียนน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล และสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยมีดร.พูนทรัพย์ ศรีคชินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา สำนักอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล ต่อด้วยรางวัลประเภทเกียรติบัตรดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้แก่ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น มีนางสาวอภิญญา โชคนัก ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบฯ ,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา มีดร.ทรงฤทธิ์ ระดมจินดา ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา เป็นผู้แทนรับมอบฯ ,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ อุดรธานี โดยนายธีรารัตน์ ตัณศิลา ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ อุดรธานี เป็นผู้แทนรับมอบฯ , ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง โดยนางรุ่งนภา เขื่อนอุ่น ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบฯ และล่าสุด ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครสวรรค์ ได้รับโล่รางวัลเป็นปีแรก โดยมีนางสาวนิภาพร เสนสกุล ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครสวรรค์ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล
            โดยรางวัลนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา ควบคู่กับการใส่ใจดูแลความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ภายในสถานศึกษา ของซีพี ออลล์ ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานฯได้อย่างดีเยี่ยม