วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยอาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อาจารย์วรเชษฐ์  ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นำคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ 61 คนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11  จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปรางวัลดังนี้ รางวัลระดับดีมาก 26 คน รางวัลระดับดี 25 คน ผ่าน 10 คน