เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 61 ที่ผ่านมา  โดย ผอ.อำนาจ  สังข์ทอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  ให้การต้อนรับ ผอ.วิเชียร  เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อร่วมทำการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมี คณะผู้บริหารของทั้งสองวิทยาลัย ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ด้วย 
       โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการเรียนการสอนทางวิชาการและวิชาชีพเป็นหลัก อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกันให้มีอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาของทั้งสองสถาบัน ก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในวิชาการ วิชาชีพ เพื่อพัฒนาเยาชนสู่สาขาวิชาชีพอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต