ที่ ร.ร.เบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ 4หน่วยงานภาครัฐที่จัดการด้านการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับครูต้นแบบ ประจำปีการศึกษา2561 โดยนายโตมร จันทรา รองผู้จัดการทั่วไป ซีพีออลล์ เป็นประธานเปิดการสัมนา ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวรายงานว่าโครงการนี้เป็นผลสืบเนื่องจากซีพีออลล์ได้สร้างความร่วมมือและทำบันทึกข้อตกลง (MOU)กับสถานศึกษาเพื่อร่วมมือกันจัดการศึกษาสายอาชีพในระบบทวิภาคีสาขาธุรกิจค้าปลีก ปัจจุบันมีสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายทางการศึกษา จำนวน 121 แห่ง

ประกอบด้วย สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่ม(ศอช.) จำนวน75แห่ง , สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถานศึกษาในกำกับองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 45แห่ง และสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)อีก1แห่ง ในส่วนของนักเรียนนั้น ปัจจุบันมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียน ปวช.,ปวส. อยู่ในโครงการ 7,490คน การสัมนาครั้งนี้ให้ความสำคัญกับผู้ทำหน้าที่ “ครูต้นแบบ”จากทุกสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการนิเทศนักเรียนและการรักษานักเรียน ทางด้านนายโตมร จันทรา ได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือจากสถานศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะผู้ทำหน้าที่ “ครูต้นแบบ” ที่มีความสำคัญต่อระบบการเรียนการสอนที่จะทำให้คุณภาพของสถานศึกษาประสบผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของนักเรียนและพ่อแม่ ผู้ปกครอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดระบบทวิภาคีที่สอนให้นักเรียนมีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติได้จริง (Work Based Learning) เมื่อจบการศึกษาแล้วนักเรียนจะมีความรู้มีทักษะทำงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการต่างๆได้ จึงสนับสนุนให้”ครูต้นแบบ”ที่เข้าร่วมโครงการและผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการแนะนำนักเรียนได้ตัดสินใจในการเลือกเรียนเพื่ออนาคตที่ดีต่อไป