วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยแผนกชุมชนสัมพันธ์ สำนักกิจการนักเรียน ร่วมกับ สำนักบริหารโครงการพิเศษเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดอบรม “การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตขั้นต้น โครงการ 100 โรงเรียน 10,000 คน เยาวชนจิตอาสา CPR โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ” เพื่อเสริมสร้างมาตราฐานความปลอดภัย ในการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้เยาวชนมี จิตอาสา มีความรู้ มีทักษะที่ถูกต้อง  ในการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน โดยมี อ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน ในครั้งนี้ มีบุคลากร ครูอาจารย์ และตัวแทนนักเรียนระดับ ปวช.1-3 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์