เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 61 PAT จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม นำโดย ดร.ธเรศวร์ ธนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ครู อาจารย์และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา บรรยายพิเศษและ Workshop เรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ( Android ) ขั้นพื้นฐานให้กับชมรมพนักงานเกษียณอายุ สโมสรการไฟฟ้านครหลวง ภายในกิจกรรมมีการ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่นพื้นฐานบนระบบแอนดรอยด์ การปรับแต่งหน้าจอ การถ่ายภาพนิ่งและVDO โดยได้รับความสนใจจากผู้สูงวัยเป็นจำนวนมาก กิจกรรมในครั้งนี้ได้ฝึกให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและจิตอาสาให้กับสังคม