วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม” โดยมี อ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้ารับโล่และเกียรติบัตรจากพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปีนี้ มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลงานเข้าประเมินคุณภาพ จำนวน 119 แห่ง มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาของภาครัฐ ได้รับรางวัลจำนวน 20 แห่ง ส่วนของภาคเอกชนได้รับรางวัล จำนวน 9 แห่ง ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งต้องปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกัน เพื่อตอบสนองนโยบาย 4.0