เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 61 ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด    รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum Of Understanding) ว่าด้วยการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ,ผู้พิพากษา ,ผู้พิพากษาสมทบ ,ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมในพิธี โดยนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทั้ง2ฝ่ายจะร่วมมือกันในการเป็นเครือข่ายสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการให้โอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงานอาชีพแก่เด็กและเยาวชน ผลจากความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นแสงสว่างให้กับเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เด็กและเยาวชนจะได้มีโอกาสทางการศึกษาและมีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว และขอขอบคุณทางซีพีออลล์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่เห็นคุณค่าของการสร้างเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาและเป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กและเยาวชนจะได้รับการอบรม ดูแลจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศได้ต่อไป ทางด้าน นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่าวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาในสายอาชีพสาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาไฟฟ้ากำลัง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยทำการสอนในระบบทวิภาคี ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ควบคู่กับภาคการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานได้จริง เมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีงานรองรับได้ทันที การเรียนการสอนในระบบทวิภาคีนี้เด็กและเยาวชนยังมีรายได้ระหว่างการฝึกงานด้วย ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง ตลอดหลักสูตรของการเรียนจะมุ่งเน้นการ “สร้างความแกร่ง สู่คนเก่ง” ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นผู้นำ ดังนั้น การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จะร่วมมือกันให้โอกาสทางการศึกษา และการมีอาชีพที่มั่นคง โดยเฉพาะการร่วมกันสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีสู่สังคม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติได้ต่อไป