ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง นางสาวจิตติมา กระสานติ์กุล ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับบุคคลากรและเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง กระทรวงยุติธรรมกับสถาบันกาแฟ(A-CA) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้ความรู้และฝึกวิชาชีพการทำกาแฟเพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพ โอกาสนี้ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ได้มอบอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์จำนวน20ชุดเพื่อให้ในการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชน

         และกล่าวถึงการให้โอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์โดยเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วก็จะมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปทำการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟและมอบอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์อีกจำนวน20ชุดให้กับนางฉอ้อน สวยรูป ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคลากร,เด็กและเยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่ , สำนักงานคุมประพฤติ จ.เชียงใหม่ ,ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม หลังจากการอบรมแล้วได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน ซึ่งจะช่วยสร้างองค์ความรู้ด้านกาแฟ การวางแผนแนวทางการประกอบธุรกิจวิชาชีพการทำกาแฟในกับตนเองได้ต่อไป .